HIRDETMÉNY

Velem Község Helyi Választási Bizottsága
9727 Velem, Rákóczi F. u. 73. tel.: 94/563-380 Fax: 94/563-379, e-mail : korjvelem@t-online.hu

Szám: 4/2014./HVB.

Tárgy: szavazólap adattartalmának jóváhagyása

H A TÁ R O ZA T

Velem Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. március 9. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselő és polgármester választás szavazólapjai mintáinak adattartalmát
j ó v á h a g y j a.

2014. február 17.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a Helyi Választási Bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntésére hivatkozással a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést Velem Község Helyi Választási Bizottságánál kell benyújtani úgy, hogy az legkésbb 2014. február 19-én 16.00 óráig beérkezzen. A határidelmulasztása jogveszthatállyal jár.

A benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – amennyiben az lakcímétl (székhelyétl) eltér- postai értesítési címét, illetleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O LÁ S

Velem Község Helyi Választási Bizottsága az 1/2014./HVB. és a 3/2014./HVB. sz. határozataival nyilvántartásba vette a 2014. március 9. napjára kitzött idközi önkormányzati képviselés polgármester választás jelöltjeit, 2/2014./HVB. sz. határozatával pedig az egyik képviseljelöltet indító jelölszervezetet. A szavazólapok elkészítésével megbízott Vas Megyei Kormányhivatal Informatikai Fosztálya megküldte a szavazólapok mintáit. A HVB 2014. február 17-én tartott ülésén megvizsgálta a mintákat és megállapította, hogy azokon szerepelnek a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4. és 6. sz. mellékleteiben meghatározott kellékek, a jelöltek nevei alfabetikus sorrendben kerültek felsorolásra és a bejelentettekkel megegyeznek. Az egyik jelöltet indító Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) megnevezése is helyesen szerepel a szavazólapon, így a Választási Bizottság a szavazólapok adattartalmát a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyta.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79.§ (1)-(2) bekezdésein, valamint a 80.§ (1)-(2) bekezdésein, (4)-(6) bekezdésein, az illetékmentességrl az illetékrl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1. pontján alapult.

Velem, 2014. február 17.

Reményi Istvánné HVB elnök

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra