Tájékoztatás a mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelméről

Aratás idején is figyeljünk a tűzesetek megelőzésére!

Az enyhe téli, és kedvező tavaszi időjárásnak köszönhetően a nyári betakarítási munkák korábbi időpontokra tevődnek át. Ennek során is kiemelt figyelmet kell fordítani a szabályok betartására, hiszen tűzveszélyes tevékenységről lévén szó, akár figyelmetlenségből is tűz keletkezhet.

2015. június 22.

Az aratási munkák során nem elég a tzvédelmi szabályok ismerete, különösen fontos azok betartása is! A betakarítási munkálatokban részt vevgépek, berendezések tzvédelmére, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályokat az Országos Tzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A mezgazdasági erés munkagépek

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtz oltására alkalmas tzoltó készülékkel is ellátott er- és munkagép, valamint egyéb jármvehet részt, amelynek tzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelzen az üzemeltetelvégezte. A jármmegfelelségérl szemle keretében kell meggyzdni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezgazdasági jármvet érintmszaki ellenrzés esetén, annak tervezett idpontját 10 nappal elbb írásban a katasztrófavédelmi kirendeltségnek be kell jelenteni. A mszaki ellenrzésrl jegyzkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármvön el kell helyezni.

Az üzemeler- és munkagép kezelje a munkavégzés megkezdése eltt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörmszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghetanyagtól szükség esetén megtisztítani.

Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tz terjedését.
A tartalék üzem- és ken
anyagot az er- és munkagéptl, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghethulladéktól, növényzettl mentes területen.

A jármveken olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérn és a rostnövénytároló területén nem végezhet. Munkaszünet idejére az aratógépet, az ergépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytl, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghethulladéktól, növényzettl mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védszántáson kívül kell az arató-, er- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratás tzvédelmi szabályai

A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell elször elvégezni. A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védszántást kell alkalmazni.
3 m széles véd
szántást kell készíteni továbbá abban az esetben is, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. Kiemelten fontos, hogy a dohányzás veszélyeit a betakarítási munkálatok közben is szem eltt tartsuk, hiszen egy rosszul eloltott cigaretta, vagy egy aprócska parázs miatt hatalmas területek válhatnak a lángok martalékává. Éppen ezért a gabonatáblán még a jármvek, er- és munkagépek vezetfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre éghetanyagtól és növényzettl mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemgyjtéséhez és eloltásához megfelelmennyiségvizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Az aratógépet hajlékony földelvezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghet, villamosságot nem vezetanyagú védburkolattal kell ellátni.

A szalmaösszehúzást és a kazalozást végzergép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az ergép égésterméke vagy annak elvezetcsöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vev
ergépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert. A szabadban összerakott kazlak között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell tartani. A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levkazal az elzsorban levkét kazal közé kerüljön. A kazal elhelyezésénél robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok elállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektl legalább 200 méter, egyéb építményektl, vasúti vágányoktól legalább 100 méter, közúttól, erdtl, lábon álló gabonától legalább 25 méter és nagyfeszültség, föld feletti villamos vezetéktl a legfelsvillamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter tztávolságot kell tartani.

Dohányozni szélcsendes idben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.

A tarló égetésének szabályai

A külterületen lévlábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését elzetesen engedélyeztetni kell a tzvédelmi hatósággal. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelz10 nappal kell benyújtani az illetékes tzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Sárvári, Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség), melyet az 5 munkanapon belül bírál el.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhet:
A tarlót tilos minden oldalról egyszerre meggyújtani, hiszen menekülési lehet
séget kell biztosítani a vadállatok számára.
Csak tarlómaradványt lehet égetni, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése el
tt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelel, de legalább 6 méteres védsávot kell szántással biztosítani. Az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhet
, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
A tarlóégetés során t
zoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelellétszámú, kioktatott személy jelenlétérl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A t
z rizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani! Az égetést követen a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

Az elírások figyelmen kívül hagyása, vagy az emberi gondatlanság tz kialakulásához vezethet, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a fenti szabályok betartására!

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra