TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL HATÁRIDŐ 2021.11.22.

2021. október 28.

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 14/2021.(X.27.) önkormányzati rendeletét.

(1) Velem községi Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a velemi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és az ingatlan fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek a háztartásában

-az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 370%-át (105.450,- Ft)

-gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át (119.700.).

(3) A támogatás odaítélésénél – a jogosultsági feltételek megléte esetén - előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a)      a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b)     a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c)      65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d)     kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

A támogatás kérelemre indul. A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2021. november 22. napjáig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelmi viszonyait - előző havi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény- valamint az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait. Amennyiben a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor erről a kérelemben nyilatkozni kell. A támogatási kérelmet Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Kirendeltségi Irodájához (9726 Velem, Rákóczi u. 73. a bejárati ajtó melletti postaládába). A nyomtatvány az alábbi linkről is http://velem.hu/ letölthető, valamint a 94/563-380-as számon igényelhető. A kérelem benyújtására meghatározott 2021.11.22. határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

A támogatási kérelmet a Képviselő-testület bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 2021. december 6. napjáig. Az önkormányzat legkésőbb 2022. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Tisztelettel:

Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 14_2021.X.27.önkormányzati rendelethez.pdf

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra