HIRDETMÉNY

Velem Község Helyi Választási Bizottsága
9726 Velem, Rákóczi F. u. 73. tel.: 94/563-380, fax: 94/563-379, e-mail: korjvelem@t-online.hu

Határozat száma: 1/2014./HVB.
Tárgy: Jelöltek nyilvántartásba vétele

HA T Á R OZ A T

Velem Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. március 9. napjára kitűzött időközi önkormányzati képviselői és polgármesteri választásra az alábbi választópolgárokat veszi jelöltként nyilvántartásba:

2014. február 06.

Független polgármester jelöltként: 1. Szél Józsefné sz. Horváth Julianna Velem, Rákóczi F. u. 62. hsz. alatti lakost,

Független önkormányzati képviseljelöltként:

  1. Szél Józsefné sz. Horváth Julianna Velem, Rákóczi F. u. 62.

    hsz. alatti lakost,

  2. Szabó Zoltán Velem, Rákóczi F. u. 4. hsz. alatti lakost,

  3. Bíró László Velem, Jókai M. u. 10. hsz. alatti lakost,

  4. Rába Ákos Velem, Rákóczi F. u. 67. hsz. alatti lakost.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül jogszabálysértésre, illetve a Helyi Választási Bizottság mérlegelési jogkörében hozott döntésére hivatkozással a Vas Megyei Választási Bizottsághoz (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést Velem Község Helyi Választási Bizottságánál kell benyújtani úgy, hogy az legkésbb 2014. február 7-én (pénteken) l6.00 óráig beérkezzen. A határidelmulasztása jogveszthatállyal jár.

A benyújtott fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozás alapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – amennyiben az lakcímétl (székhelyétl) eltér – postai értesítési címét, illetleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D OKOL Á S

Velem Község Helyi Választási Bizottsága ( a továbbiakban: HVB) a képvisel-testület feloszlása következtében a 2013. december 10-én hozott 2/2013. (XII.10.) határozatával idközi választást írt ki a polgármester és az egyes önkormányzati képviselk megválasztása tárgyában. A határozat mellékletében megállapított határnapok szerint jelöltet ajánlani, illetve bejelenteni a HVB-nél 2014. február 7-én 16.00 óráig lehet.

2014. február 3-án egy fpolgármesterre (Szél Józsefné) nyújtottak be 33 darab ajánlószelvényt, egy fképviselre (Szél Józsefné) 8 db ajánlószelvényt, egy fképviselre

(Szabó Zoltán) 15 db ajánlószelvényt, egy fképviselre (Bíró László) 9 db ajánlószelvényt és egy fképviselre (Rába Ákos) szintén 15 db ajánlószelvényt. Miután a Helyi Választási Iroda az elektronikus központi nyilvántartó rendszeren elzetesen egyeztette az ajánlószelvényeken és a nyilvántartásban szerepladatokat, megállapítást nyert, hogy Szél Józsefné polgármesteri ajánlásai közül egy darab érvénytelen és Bíró László képviseli ajánlásai közül is egy. Mindkét esetben a személyi azonosító került tévesen megadásra. A többi ajánlószelvényt azonban a HVB törvényességi és formai szempontból is megvizsgálta a mai ülésén és azokat a rendelkezrészben leírtak szerint érvényesnek találta.

Tekintettel arra, hogy Velem község választói névjegyzékében 284 választópolgár szerepel és a helyi képviselk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken polgármester jelölt az lesz, aki a választópolgárok legalább 3%-ának érvényes ajánlását (jelen esetben tehát 9 darabot), önkormányzati képviseljelölt pedig az (1) bekezdés szerint az, aki a választópolgárok érvényes ajánlásainak legalább 1 %-át összegyjtötte (3 db.), a HVB a benyújtott ajánlások alapján a fenti választópolgárokat jelöltként a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 54-55 §-ai alapján eljárva nyilvántartásba vette.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a 80. § (1)-(2), (4)-(6) bekezdésein, az illetékmentességrl az illetékekrl szóló l990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontján alapult.

Velem, 2014. február 5.

Reményi Istvánné elnök

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra