Határozat jelöltek szavazólapi sorrendjéről

Velem község Helyi Választási Bizottsága
9726 Velem, Rákóczi u. 73. tel.: 94/563-380
e-mail cím: korjvelem@t-online.hu

Iktatószám: 16/2014. HVB
Tárgy: jelöltek szavazólapi sorrendje

H a t á r o z a t

Velem község Helyi Választási Bizottsága a 2014. szeptember 8-án megtartott nyilvános ülésén végrehajtott sorsolás alapján a polgármesterek és egyéni önkormányzati képviselők választásán a szavazólapokon a jelöltek sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

2014. szeptember 10.

A polgármester jelöltek sorrendje a szavazólapon:

1. Kern István
2. Szél Józsefné
3. Rába Ákos

Az egyéni önkormányzati jelöltek sorrendje a szavazólapon egyéni választókerületenként:

1. Kern István
2. Biró László
3. Kalauz Balázs
4. Szabó Zoltán
5. Balogh Enikő Éva
6. Balázs József
7. Rába Ákos
8. Katona Viktor

A jelen határozat ellen a Vas Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a határozatot kibocsátó választási bizottságnál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon, illetve elektronikus levélben lehet benyújtani. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a HVB-hoz. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a HVB jogszabálysértésre, vagy mérlegelési jogkörében hozott téves döntésére való hivatkozás alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől, székhelyétől eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet, illetve más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s


Velem község Helyi Választási Bizottsága a polgármesterek és az önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati egyéni képviselő jelöltek ajánlására kitűzött 2014. szeptember 8-i határidő leteltét, illetve a jelöltek nyilvántartásba vételét követően elvégezte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) és (2) bekezdései által előírt sorsolást arra nézve, hogy az esélyegyenlőség biztosítása végett milyen sorrendben kerüljenek felvételre az egyes jelöltek a szavazólapokon. A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 223-226. §-ai, az illetékmentességről pedig az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja alapján adtam tájékoztatást.

Velem, 2014. szeptember 8.

Reményi Istvánné
HVB elnök

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra