TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL Határidő: 2022.11.15.

2022. október 18.

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 7/2022.(X.1.) önkormányzati rendeletét.

(1) Velem községi Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a velemi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és az ingatlan fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át (119.700,- Ft)

b) gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft).

(3) A támogatás odaítélésénél – a jogosultsági feltételek megléte esetén - előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a)     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b)     a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c)     65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

A támogatás kérelemre indul. A kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon 2022. november 15. napjáig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy családban élők jövedelmi viszonyait igazoló - előző havi jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény- valamint az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait.

Amennyiben a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor erről a kérelemben nyilatkozni kell.
A támogatási kérelmet és a mellékleteket a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Kirendeltségi Irodájához (9726 Velem, Rákóczi u. 73. a bejárati ajtó melletti postaládába elhelyezve, vagy postai úton) szíveskedjen eljuttatni. A nyomtatvány http://velem.hu/ oldalról letölthető, valamint a 94/563-380-as számon igényelhető. Kérelem:1.melléklet 7_2022.X.1. önkormányzati rendelethez.pdf

A kérelem benyújtására meghatározott 2022.11.15. határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik. A támogatási kérelmet a Képviselő-testület bírálja el a kérelmező rászorultsága alapján 2022. december 6. napjáig. Az önkormányzat legkésőbb 2023. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Tisztelettel:

Velem községi Önkormányzat

Kérelem letöltése:1.melléklet 7_2022.X.1. önkormányzati rendelethez.pdf

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra